06
červen
2015
sdfg

Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání vyhlašuje grantové řízení pro rok 2015

Oprávnění příjemci příspěvku nadačního fondu:
  • spolky,
  • obecně prospěšné společnosti a ústavy ve smyslu občanského zákoníku,
  • evidované právnické osoby (včetně škol a církevních právnických osob).
Cíle výzvy a podporované aktivity:
Cílem grantového kola 2015 je
(i) podpořit projekty, jejichž prostřednictvím dojde k  prohloubení spolupráce mezi základními školami (učiteli), rodiči žáků a žáky, což přispěje k posílení vnitřní motivace žáků o studium a vzdělání.
Podpořeny budou jakékoli aktivity, které:
•    vedou k posílení motivace žáků o studium prostřednictvím zapojení rodiny do procesu vzdělávání,
•    vedou k posilování vzájemného vztahu mezi učiteli nebo vedením základních škol a rodiči žáků,
•    poskytují škole i rodičům zpětnou vazbu o potřebách dítěte v procesu vzdělávání.

 (ii) Podpořit projekty, které prostřednictvím mentoringu či kolegiální podpory (spolupráce učitelů) zvyšují kvalitu učitelské práce, především ve smyslu vyhodnocování jejích dopadů na učení žáků.
Podpořeny budou takové aktivity, které:
-    motivují učitele k reflexi vlastní práce a rozvíjí u nich dovednosti plánovat výuku, soustavně vyhodnocovat její dopady na učení každého žáka a na základě toho ji zkvalitňovat;
-    rozvíjí u učitelů komunikační a sociální dovednosti využitelné při kolegiální podpoře (spolupráci učitelů) a aplikují naučené dovednosti v praxi;
-    umožňují dlouhodobou systematickou společnou práci dvou a více učitelů týkající se přípravy, realizace i vyhodnocování výuky.

Podpořeny budou projekty, které zapojí více škol. Preferovány budou projekty realizované v širším  regionu (kraj, bývalý okres, několik obcí apod.), ideálně s možností jejich přenositelnosti a potenciálem dalšího rozvoje v dalších regionech ČR. Žádný z regionů ČR není vyloučen. Důležitým kritériem při hodnocení bude udržitelnost projektu - jeho případný rozvoj v dalším období.

Obdobní realizace podpořených projektů:
Školní rok 2015/2016 (září 2015 — červen 2016).

Finanční podmínky:
Celková maximální výše rozdělované podpory: 2,5 mil. Kč.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo rozhodnout se, kolik projektů podpoří, až po vyhodnocení zaslaných přihlášek.

Jak požádat o příspěvek nadačního fondu?
Žadatel vyplní formuláře výzvy 2015 (písemná žádost a rozpočet projektu) dostupné na www.kamaradivzdelani.cz v sekci „Grantová řízení“.

K vyplněným formulářům žadatel přiloží:
  • výpis z obchodního nebo jiného příslušného rejstříku (ne starší než 3 měsíce),
  • kopii aktuálního znění stanov nebo obdobného dokumentu,
  • výroční zprávu nebo zprávu o činnosti za rok 2014,
  • potvrzení bezdlužnosti žadatele (ne starší než 3 měsíce - možno předložit i ve formě čestného prohlášení s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné zastupovat žadatele),
  • kopii platné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele.
Vyplněný formulář se všemi přílohami nutné zaslat elektronicky (na adresu info@kamaradivzdelani.cz) a poštou nejpozději do 15. července 2015 včetně (rozhoduje poštovní razítko na obálce) na adresu:
Grantové řízení 2015
Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání
Vodičkova 30
110 00  Praha 1

Klíčové termíny:
Vyhlášení výzvy 2015: 1.6.2015
Uzávěrka pro příjem projektů: 15. července 2015 včetně (rozhoduje poštovní razítko na obálce)
Osobní pohovor se zástupci pěti žadatelů v užším výběru: na základě výzvy nadačního fondu Vyhlášení výsledků grantového kola 2015: 22.7.2015

Ostatní podmínky grantového řízení a jeho průběh najdete ZDE.

Kontaktní údaje:
Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání
www.kamaradivzdelani.cz
Email: info@kamaradivzdelani.cz
Kontaktní osoba: Martina Vystavěl, vystavel@czech-ba.cz, tel.: 224 422 094.
verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR