08
září
2015
sdfg

Startují nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost

V srpnu 2015 byly vyhlášeny první výzvy k předkládání projektových žádostí z nového operačního programu Zaměstnanost, které jsou vhodné pro neziskové organizace i další žadatele, kteří vykonávají veřejně prospěšnou činnost. Na to, jaké změny můžete u nových výzev očekávat, jak to vypadá s pravidly a tématy, i na co si dát pozor ve vazbě na finanční řízení a efektivitu, jsme se zeptali lektora a konzultanta Mgr. Jana Horkého.
horky 

Jaké změny přinášejí pravidla OP Zaměstnanost oproti dosavadním požadavkům OP LZZ?

Část změn je „kosmetické“ povahy, jedná se především o změny v názvosloví – nově se například monitorovací zprávy označují jako zprávy o realizaci projektu, monitorovací indikátory jsou pouze indikátory, se změnami terminologie se setkáváme i v uspořádání OPZ (prioritní osy, investiční priority, specifické cíle). Uvedené příklady jsou spíše věcí zvyku, než aby významně ovlivňovaly přípravu a realizaci projektů.

Část změn představují ale i „technické“ změny – mezi nejvýznamnější patří nový elektronický systém MS 2014+ a jeho portál ISKP 2014+, který je určen pro žadatele, respektive pro příjemce v novém programovém období. Na rozdíl od systému Benefit 7 je systém MS 2014+ (ISKP 2014+) v plně elektronické podobě, odpadá tedy tištění dokumentů a příloh ve všech fázích projektu. Nutností je zřízení kvalifikovaného certifikátu (tzv. „elektronického podpisu“) statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou.

Liší se nějak témata podporovaná v OP LZZ a OPZ?

Mimo doposud podporovaných témat (podpora zaměstnanosti a adaptability, podpora začleňování, mezinárodní spolupráce, efektivní veřejná správa) představuje novinku samostatná investiční priorita 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti dětí a mládeže v Ústeckém a Karlovarském kraji, dále důraz na strategie komunitně vedeného místního rozvoje v IP 2.3, kde je pro NNO možné využít spolupráci s místními akčními skupinami. Nově je koncipovaná Investiční priorita 3.1 se zaměřením na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce - sem patří i posilování kapacit NNO.

Myslíte, že se do pravidel OPZ nějakým způsobem promítají zkušenosti z uplynulého období?

Rozhodně ano, i když některé změny mohou vypadat jako zjednodušení spíše pro řídící orgán, než pro příjemce. Nicméně lze zaznamenat poctivou snahu pracovníků MPSV, aby všechny plánované změny vedly ke zvýšené efektivitě programu a zároveň i všem zúčastněným stranám usnadnily realizaci projektů.

Co se týče procesů v OPZ, nově je možnost podat námitku v přezkumném řízení ve všech fázích projektu, tedy i námitku vůči hodnocení projektové žádosti. Mezi procesní změny patří i ex ante kontrola zadávacího řízení, tedy kontrola dokumentace řídícím orgánem ještě před vyhlášením zakázky vyhlašované v projektu a následně i před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

Jaké změny se dotýkají financování a finančního řízení?

Změnou je například nastavení spolufinancování – bez povinného spolufinancování zůstávají i nadále NNO a subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost. V oblasti financování se budou lišit jednotlivé otevřené výzvy v zavedení buď nepřímých nákladů, nebo zjednodušeného vykazování (jednotkových nákladů).

Nepřímé náklady nově zahrnují i veškeré náklady na administrativní a řídící personál projektu (mimo jiné i náklady na manažera či finančního manažera). Dochází ke zvýšení procentuální sazby nepřímých nákladů až na 25 %. Očekávaným efektem je zjednodušení administrativy, kdy odpadne vedení pracovních výkazů a prokazování výdajů na pracovníky poskytovateli. Zároveň toto opatření klade nároky na kvalitní finanční plánování a efektivitu příjemce i v oblasti nepřímých nákladů, neboť z nepřímých nákladů bude příjemce pokrývat mnohem větší objem činností a procesů v projektu než doposud.

Jednotkové náklady mohou přinést zjednodušení v tom, že podpora bude proplácena paušálně na základě dosažených výstupů a výsledků. V tomto typu projektů se nebudou prokazovat vynaložené výdaje.

Hovořil jste o snaze zvýšit efektivitu. Má tento záměr i konkrétní vyjádření v pravidlech programu?

Zdá se, že důležité budou nejen dosažené výstupy (např. počty účastníků kurzů a dalších aktivit), ale zejména skutečný přínos projektu ve formě dosažených výsledků (např. u kolika účastníků projektu skutečně dojde k očekávané změně – získání zaměstnání, začlenění do společnosti, získání nových kompetencí apod.) Nově je zaveden pojem bagatelní podpora – podpora účastníka v projektu méně než 40 hodin; bagatelní podporu není možné započítat mezi dosažené indikátory. Novinku představuje také povinná sebeevaluace projektů zaměřených na sociální inovace v průběhu jejich realizace.

Které výzvy vhodné pro NNO jsou nyní otevřené?

Aktuálně je možné připravovat projekty v oblastech Podpora sociálního podnikání, Budování kapacit a profesionalizace NNO, Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, Podpora služeb péče o děti 1. stupně ZŠ v době mimo školní vyučování v hlavním městě Praze (stejná výzva pak platí i pro regiony mimo hl. m. Prahu). Další výzvy budou vyhlašovány v průběhu podzimu, jejich otevření můžeme přepokládat podle harmonogramu výzev zveřejněného na www.esfcr.cz.

Děkujeme za rozhovor!

Redakce Světa neziskovek


Nadace Neziskovky.cz nabízí odborné konzultace k připravovaným projektům neziskových organizací v rámci OPZ i dalších operačních programů.

O tématu se můžete dozvědět více také na našich otevřených kurzech:

  • Příprava projektů a psaní žádostí o grant včetně SF EU
  • Příležitosti a rizika pro projekty neziskovek v Evropských strukturálních a investičních fondech 2014-2020

Aktuálně vypsané termíny sledujte na našem webu.

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR