3
březen
2016
sdfg

Zaostřeno na strukturální fondy: co nepřehlédnout?

Nyní, stále ještě na začátku roku 2016, můžeme konečně prohlásit, že dotační období strukturálních fondů na léta 2014 – 2020 je již plně spuštěno. Neziskové organizace tak mohou nadále čerpat prostředky na své investiční i neinvestiční projekty, které se protínají s podporovanými prioritami. Že se v tom všem nemůžete zorientovat? Nezoufejte, připravili jsme pro vás výběr z několika výzev, které by vás a vaši organizaci tento rok mohly zajímat.

EU

Co Vám EU může v novém programovém období nabídnout? Foto: PixaBay.com


V rámci Operačního programu Zaměstnanost jsou jako priority mimo jiné stanovena témata zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (s alokací 59 %), sociálního začleňování a boje s chudobou (alokace 30 %) a témata sociálních inovací a mezinárodní spolupráce (alokace 2 %). Investiční projekty lze předkládat do Integrovaného regionálního operačního programu, z něhož vybíráme jednu zajímavou výzvu uvedenou níže.

Další možnosti pro neziskové organizace lze nalézt v Operačním programu Praha - pól růstu a řadě přeshraničních a nadnárodních operačních programů. Oproti minulého dotačnímu období můžeme zaznamenat vyšší důraz na podporu projektů, které zajistí dlouhodobou stabilitu organizace předkladatele, prokazatelnou udržitelnost projektu při nárůstu kvality poskytovaných služeb a nižších budoucích nároků na finanční podporu z veřejných zdrojů.

Níže jsme pro Vás vybrali několik výzev, které by Vás pro tento rok mohly zajímat, a ty jsme seřadili podle data uzávěrky. (Další výzvy naleznete v Grantovém kalendáři nebo na stránkách DotaceOnline.cz.)

Uzávěrka: 31. 3. 2016

Integrovaný regionální operační program - 7. výzva - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Cílem výzvy je investiční podpora projektů podporujících služby sociálního začleňování, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Podporovanými aktivitami projektu jsou nákup nemovitostí (pozemků, domů, bytů), rekonstrukce a úpravy objektu, který splňuje kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace, a pořízení vybavení.

Příklady podporovaných služeb jsou osobní asistence, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, odlehčovací služba, raná péče, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, denní stacionář, sociálně terapeutická dílna, centrum denních služeb, služba následné péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a další. Povinnými přílohami žádosti jsou mimo jiné studie proveditelnosti, transformační plán, doklad o schválení transformačního plánu, projektová dokumentace nebo souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo krajský střednědobý plán.

Uzávěrka: 31. 3. 2016

OP Zaměstnanost - PO 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce - SC 3.1.1 (24. výzva - Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny)

V rámci výzvy bude podpořeno testování a realizace nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy. Cílovými skupinami jsou například uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, poskytovatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a jejich zaměstnanci. Partnerství může být uzavřeno s partnery z ČR, nebo se zahraničními partnery, z nichž alespoň jeden musí pocházet ze země Evropské unie (ostatní partneři mohou být ze zemí ESVO).

Podporovanými aktivitami jsou vývoj a testování nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy, včetně prokázání impaktu. Podporovány nebudou například aktivity vývoje, testování a aplikace technologických inovací, fundraising, vzdělávání a rekvalifikace či dílčí řešení aplikovatelné pouze v rámci organizace žadatele.

Uzávěrka: 15. 4. 2016

OP Životní prostředí – 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (19. výzva)

Program je zaměřen na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách zlepšením tepelných vlastností budov, využíváním odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie. Podporované aktivity jsou například zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Dále mohou být podpořeny realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV a řada dalších opatření za účelem úspor energie. Udržitelnost projektu musí být zajištěna minimálně po dobu 5 let po dokončení fyzické realizace projektu.

Uzávěrka: 6. 6. 2016

OP Zaměstnanost - 126. a 127. výzva - Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích mimo hl. m. Prahu / v Praze

Cílem výzvy je podpořit budování a provoz mikrojeslí s kapacitou 4 děti pro děti ve věku od 6 měsíců do 4 let. Podporovanými aktivitami jsou vybudování a provoz mikrojeslí, vzdělávání zaměstnanců (pečujících osob v mikrojeslích) a spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v rámci projektu. Cílovými skupinami jsou rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které mají tyto děti svěřeny ve své péči (např. pěstouni). Partnerem s finančním příspěvkem mohou být pouze subjekty, které patří do skupiny oprávněných žadatelů. Pokud je žadatelem NNO nebo příspěvková organizace obce, může být obec pouze partnerem bez finančního příspěvku.

Tyto dvě samostatné výzvy pro Prahu a pro území mimo Prahu vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost. Žádost o podporu se zpracovává, tako jako u ostatních uvedených výzev, v elektronickém formuláři v IS KP14+.

Uzávěrka 31. 7. 2016

OP Zaměstnanost - PO 2 - IP 1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti, SC 2.1.1, SC 2.1.2 (26. výzva)

Cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky. Mezi podporované aktivity patří například podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených, podpora komunitní sociální práce, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče.

Dále je to podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce, posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení, podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného bydlení, podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí a mnohé další. Maximální příspěvek je 20 milionů Kč.

Řada projektů v rámci nových výzev nového rozpočtového období EU již byla předložena. Žadatelé se musejí seznámit s novými podmínkami pro předkládání projektů, jako jsou nová pravidla způsobilosti výdajů, pravidla pro nepřímé výdaje či s nutností použití doporučených jednotkových cen. Musejí mít však především vysokou dávku trpělivosti s novým systémem pro předkládání žádostí MS 2014+, který je doposud, mírně řečeno, ne zcela intuitivní. Pokud žadatel tedy předkládá v novém rozpočtovém období svůj první projekt, vyplatí se pro klid duše využít služeb dotačních poradců.

Autor: Martin Dítě, jednatel GRANT ADVISOR, spol. s r.o.

verze pro tisk
  zpět
CHCI VĚDET CO JE NOVÉHO VE SVĚTĚ NEZISKOVEK
Chci dostávat novinky emailem.


Kdo jsem?


 odhlásit odběr

PARTNEŘI SVĚTA NEZISKOVEK

partner ČSOBpartner AVPO ČR